Schenking voor Nederlandse notaris opnieuw een interessante mogelijkheid

Schenking voor Nederlandse notaris opnieuw een interessante mogelijkheid

Beste lezer,

Schenkingen van roerende goederen, zoals aandelen van een vennootschap, geldbeleggingen, effectenportefeuilles, kunstwerken e.d. werden voor 2016 door velen gedaan voor een Nederlandse notaris.

Op die manier kon de schenker zich het vruchtgebruik voorbehouden en dienden er geen schenkbelastingen te worden betaald. De Nederlands notaris, in tegenstelling tot zijn Belgische collega, dient immers voor Belgische rijksinwoners de akte niet ter registratie aan te bieden. Dit betekende voor velen een fameuze besparing (3% in rechte lijn, 7% in zijlijn), terwijl er toch een notariële akte was (wat verplicht is voor schenkingen met voorbehoud van vruchtgebruik).
Overleefde(n) de schenker(s) de volgende drie jaar (of zeven jaar), dan zou zo’n schenking volledig buiten de erfbelasting vallen. Net zoals een gewone bankgift of handgift.

De Vlaamse belastingdienst stak hier een stokje voor, door te beslissen in een standpunt van 4 april 2016 dat dergelijke schenkingen (met gesplitste inschrijvingen tot gevolg) toch nog in de erfbelasting zouden vallen na het overlijden van de schenker, zelfs al was de periode van drie jaar verstreken.
De buitenlandse niet-geregistreerde akte zou niet gelden als tegenbewijs voor de ‘bevoordeling’ die wordt bedoeld in art. 2.7.1.0.7 van de Vlaamse Codex Fiscaliteit. Deze beslissing zou wel enkel gelden voor schenkingen gedaan na 1 juni 2016.

Gevolg was dat de schenkingen in blote eigendom na 1 juni 2016 ofwel voor Belgische notaris dienden te gebeuren, waardoor er automatisch een registratie werd gedaan en de schenkbelasting (3% of 7%) werd betaald, ofwel voor Nederlandse notaris waarna de schenker/begiftigde de akte zelf liet registreren en ook 3% of 7% betaalde. Enkel de registratie zou een geldig tegenbewijs opleveren voor het vermoeden van art 2.7.1.0.7 VCF.

In een arrest van 12 juni 2018 heeft de Raad van State dit standpunt vernietigd. De registratie van de schenking is geen voorwaarde meer om als tegenbewijs te kunnen dienen voor het hogervermelde vermoeden.
De akte volstaat.

Het arrest gaat echter verder, in niet mis te verstane bewoordingen.
Vlabel viseerde in dezelfde redenering, in een standpunt van 26 april 2017, de schenking van gelden die werd gedaan door A aan B, waarna B de blote eigendom kocht en A het vruchtgebruik van dezelfde woning (gesplitste aankoop). Ook hier stelde Vlabel dat art. 2.7.1.0.7 VCF enkel kon worden uitgeschakeld, als er, voorafgaand aan de authentieke koopakte, een registratie van de schenking was gebeurd (lees: schenkbelasting werd betaald). Anders zou de woning alsnog in de erfbelasting vallen bij overlijden van de vruchtgebruiker.

In dezelfde motivering wordt ook dit standpunt vernietigd.

Opgelet: in het laatste geval zal terdege moeten kunnen worden aangetoond dat de schenking wel degelijk de aankoop voorafging. In principe zou de datum van het verlijden van de aankoopakte dienen te gelden om te bepalen of de schenking voorafgaand gebeurd is, maar het lijkt ons niet onverstandig de schenking toch te doen vóór het tekenen van een koopcompromis zelf.
U kan dan de gelden eerst schenken via Nederlandse notaris (sterkste bewijs), maar dit is niet noodzakelijk.

Over de auteur

mm

Related posts

Wordt de kaasroute opnieuw gesloten?

U bent vrij om uw (roerend) vermogen te schenken aan bijvoorbeeld uw kinderen. Er zijn echter voorwaarden die verplicht via de notaris dienen te worden geregeld. U heeft dan geen keuze: u dient een notariële akte op te laten maken. Via een Nederlandse notaris heeft u wel de keuze om de akte niet te registreren en 0% te betalen. Dit is de ‘kaasroute’.

Read More