Uw vastgoed voordeliger naar uw (klein)kinderen, met of zonder controlebehoud

Uw vastgoed voordeliger naar uw (klein)kinderen, met of zonder controlebehoud

Beste lezer,

Kan u zich herkennen in de volgende situatie?

U bent een gemiddeld Vlaams gezin met twee kinderen, een gezinswoning en misschien nog een woning of een stuk grond uit een erfenis, met een waarde van samen 450.000 euro. Laat ons voor een goed begrip aannemen dat beide ouders evenveel bezitten.

U weet dat, wanneer eerst (gedeeltelijk) uw partner en uiteindelijk de kinderen uw bezittingen zullen erven, zij hierop erfbelasting zullen betalen.

1. U kan de natuurlijke gang van zaken afwachten en niets doen: de langst levende partner en uw kinderen zullen uiteindelijk een erfbelasting betalen van minstens 38.250 euro.
Hierbij komen nog wat kosten (ereloon aangiftes, attest erfopvolging).
Totale kost: minstens 42.860 euro.

2. U kan dezelfde bezittingen vandaag ook overdragen aan een belasting van 13.500 euro, vermeerderd met de aktekosten en erelonen van de notaris (maximaal zo’n 2.535 euro).
Totale kost: maximaal 16.035 euro.

Het hierboven geschetste voordeel wordt snel groter wanneer het onroerend goed meer waard wordt in de toekomst.
Elke waardestijging wordt immers bijkomend belast bij een overlijden, terwijl dezelfde waardestijging na een schenking niet meer belastbaar is (voor onroerend goed).

U kan dus best uw vastgoed vandaag al overdragen aan uw kinderen. Meestal gebeurt dit met behoud van het vruchtgebruik, zodat u beiden er levenslang genot van heeft.

Maar u kan de woning niet meer verkopen zonder toestemming van uw kinderen, of zonder dat zij hun deel van de prijs zullen verkrijgen. M.a.w.: u verliest de controle.

U kan ook schenken met behoud van controle, waardoor:

 1. De ouder(s) beslist(sen) alleen over de verkoop van het goed en de eventuele aankoop van een ander goed (kleiner of aangepast gaan wonen).
 2. U beschermt tegelijkertijd uw partner en uzelf ingeval van:
  a. Dementie of een andere onbekwaamheid
  b. Overlijden van een partner
  c. Ambulante kosten, kosten van verzorgingstehuizen of serviceflats
  d. Schuldeisers van uw kinderene. Ondankbare of “stoute” kinderen
  f. Minderjarige of verlengd minderjarige erfgenamen
  g. Etc.

Opgelet: een goede redactie van de nodige documenten is daarbij cruciaal. Hierbij wordt aandacht besteed aan alle belangrijke zaken die zich in een mensenleven kunnen voordoen.


Disclaimer: deze oefening is slechts een voorbeeld. De cijfers zijn fictief, enkel en alleen ter informatie en geven enkel een algemene indruk. Deze oefening is met de meeste zorg samengesteld. Er zal geen aansprakelijkheid worden aanvaard voor schade geleden door de lezer als gevolg van het gebruik van of het zich baseren op deze cijfers bij het nemen van (investerings)beslissingen. Voor een gedetailleerde berekening op basis van uw persoonlijke situatie, gelieve een afspraak te maken met ons kantoor.

Over de auteur

mm

Related posts

Wordt de kaasroute opnieuw gesloten?

U bent vrij om uw (roerend) vermogen te schenken aan bijvoorbeeld uw kinderen. Er zijn echter voorwaarden die verplicht via de notaris dienen te worden geregeld. U heeft dan geen keuze: u dient een notariële akte op te laten maken. Via een Nederlandse notaris heeft u wel de keuze om de akte niet te registreren en 0% te betalen. Dit is de ‘kaasroute’.

Read More